PO voorwaarden en condities


Park Place Technologies, LLC ("Koper") - Inkoopordervoorwaarden

1. Deze Aankooporder is het aanbod van de Koper om de goederen en/of diensten zoals beschreven op de voorzijde van de Aankooporder te kopen van de Verkoper. De plaatsing door de Koper van deze Aankooporder bij de Verkoper is uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding door de Verkoper van alle aankoopvoorwaarden die in deze Aankooporder zijn opgenomen of eraan zijn gehecht. Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden die kunnen voorkomen in enige mededeling van de Verkoper of in enige andere overeenkomst in verband met door de Koper aangekochte goederen of diensten (met inbegrip van eventuele shrink-wrap, click-wrap of soortgelijke licentieovereenkomst of gebruiksvoorwaarden die bij het gebruik of de installatie van dergelijke goederen of diensten worden gevoegd of daarop worden vermeld) worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen niet van kracht of bindend zijn, tenzij de bevoegde vertegenwoordiger van de Koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, en geen van deze aanvullende of afwijkende voorwaarden in enige gedrukte vorm van de Verkoper zullen deel gaan uitmaken van deze overeenkomst, ondanks de aanvaarding door de Koper van goederen of diensten, tenzij deze aanvaarding specifiek de opname ervan erkent en ermee instemt. Elk bezwaar van de Verkoper tegen de voorwaarden van deze Overeenkomst zal zonder gevolg blijven, tenzij de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gebracht binnen tien dagen na de datum van deze Aankooporder. De Verkoper aanvaardt deze Aankooporder en vormt door de verzending van goederen of de uitvoering van werkzaamheden/diensten in het kader van deze Aankooporder een contract met de Koper.

2. ELEKTRONISCHE TRANSMISSIE - Indien deze Aankoop Order via e-mail of via een ander elektronisch transmissiemiddel wordt overgemaakt, zal deze transmissie de juridische betekenis hebben van een behoorlijk uitgevoerd origineel dat aan de Verkoper wordt overhandigd.

3. Wijzigingen - De Koper heeft te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Aankooporder door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper, en de Verkoper stemt ermee in zich aan dergelijke wijzigingen te houden. Indien dergelijke wijzigingen leiden tot een aanzienlijke verhoging of verlaging van de kosten of de uitvoeringstermijn van de Verkoper in het kader van deze Aankooporder, dient de Verkoper de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en te onderhandelen over een aanpassing.

4. BEËINDIGING VOOR HET GEMAK -

a) De Koper kan op elk ogenblik, met een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan de Leverancier, de Inkooporder geheel of gedeeltelijk beëindigen voor het gemak van de Koper. De Koper is niet verplicht om verdere betalingen aan de Leverancier te doen. In geen geval zullen de vorige betalingen gedaan onder de Inkooporder de totale waarde van de Inkooporder zoals vermeld op de voorzijde van de Inkooporder overschrijden.

b) Alle vooruitbetaalde vergoedingen voor diensten worden terugbetaald op basis van de ingangsdatum van beëindiging voor die diensten waarvoor betaald is, maar waarvan geen gebruik is gemaakt. Leverancier dient alle restituties die voortvloeien uit een dergelijke beëindiging binnen dertig (30) dagen na ontvangst door Leverancier van de kennisgeving van beëindiging door Koper aan Koper te overleggen. Koper heeft, na redelijke voorafgaande kennisgeving, het recht om de administratie, faciliteiten, werkzaamheden en materialen van de Leverancier met betrekking tot de uitvoering van de Inkooporder te inspecteren met het oog op de beoordeling van de aansluiting van de Leverancier.

5. BEËINDIGING WEGENS VERZUIM -

a) De Koper kan, door schriftelijke kennisgeving, deze volledige Bestelbon of een deel van de Bestelbon beëindigen wegens wanprestatie in de volgende omstandigheden:

  • (i) de Leverancier nalaat de goederen te leveren of de diensten te verrichten die vereist zijn volgens de Inkooporder en deze Inkoopordervoorwaarden binnen de in de Inkooporder gespecificeerde termijn, of een door de Koper schriftelijk toegestane verlenging; of
  • (ii) de Leverancier nalaat te presteren onder één van de andere bepalingen van de Inkooporder en deze Inkoopordervoorwaarden of nalaat vooruitgang te boeken zodat de uitvoering van de Inkooporder in gevaar komt overeenkomstig de voorwaarden ervan en de Leverancier deze nalatigheid niet herstelt, of aan de Koper een plan voorlegt om deze nalatigheid te herstellen, naar redelijke voldoening van de Koper binnen een periode van tien (10) kalenderdagen na ontvangst van een kennisgeving van de Koper waarin de nalatigheid wordt gespecificeerd; of
  • (iii) de Leverancier insolvent wordt of een algemene cessie doet ten gunste van crediteuren, of een faillissements- of reorganisatieaanvraag indient of heeft ingediend, of enig ander rechtsmiddel aanwendt krachtens enige andere wet met betrekking tot verlichting voor debiteuren, de Koper oordeelt dat de Leverancier insolvent is of in het geval een curator of bewindvoerder wordt aangesteld voor de eigendommen of zaken van de Leverancier.

b) zal Leverancier de uitvoering van de Inkooporder voortzetten voor zover deze niet is beëindigd. Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten indien Leverancier Koper binnen tien (10) dagen na het bestaan van de oorzaak schriftelijk op de hoogte stelt dat het niet uitvoeren van de Inkooporder door Leverancier het gevolg is van oorzaken buiten de controle en zonder de schuld of nalatigheid van Leverancier. Deze oorzaken kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, handelingen van God of van de publieke vijand, handelingen van een regering in haar soevereine hoedanigheid, branden, overstromingen, epidemieën, quarantainebeperkingen, stakingen, vrachtembargo's, en ongewoon zwaar weer; of

c) De betaling voor voltooide goederen die aan de Koper zijn geleverd en door de Koper zijn aanvaard, en voor de bescherming en het behoud van eigendom geschiedt voor een bedrag dat door de Leverancier en de Koper is overeengekomen. De Koper kan op bedragen die de Leverancier anders verschuldigd zou zijn voor dergelijke voltooide goederen of Contractuele Materialen, de bedragen inhouden die de Koper noodzakelijk acht om de Koper te beschermen tegen verlies als gevolg van uitstaande pandrechten of vorderingen; en/of

d) Indien, na kennisgeving van beëindiging op grond van dit artikel, wordt vastgesteld dat de Leverancier niet in verzuim was, of dat het verzuim verschoonbaar was, zullen de rechten en verplichtingen van de partijen dezelfde zijn als wanneer de kennisgeving van beëindiging zou zijn gedaan op grond van het artikel getiteld "Beëindiging voor Gemak".

6. BELASTINGEN - De koper is vrijgesteld van het betalen van nationale en federale accijnzen. Een certificaat zal op verzoek worden verstrekt. De Verkoper is verantwoordelijk voor het naleven van alle belastingvrijstellingsvereisten. De Verkoper is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingverplichtingen die voortvloeien uit de niet-naleving door de Verkoper van de vrijstellingsvereisten. Tenzij anders aangegeven, zijn alle kosten exclusief alle invoerrechten, douanerechten, federale, staats-, gemeentelijke of andere overheidsbelastingen op de verkoop, het gebruik, de beroepsuitoefening of soortgelijke belastingen die ten laste van de Klant komen.

7. PRIJS - Indien de prijs van de goederen of diensten niet in dit Aankoop Order is vermeld, wordt overeengekomen dat de goederen of diensten zullen worden gefactureerd tegen de prijs die het laatst door de Verkoper is opgegeven, of die door een andere klant van de Verkoper is betaald, of de geldende marktprijs, afhankelijk van welke het laagst is.

8. Alle vervangingen, gedeeltelijke leveringen en nabestellingen vereisen kennisgeving aan en de schriftelijke toestemming van de Koper.

9. VERZENDINGSINSTRUCTIES - Alle goederen worden verzonden FOB verzendingspunt, tenzij anders overeengekomen. De Aankooporder(s) van de Koper zal (zullen) de vervoerder van voorkeur van de Koper specificeren. Niet-naleving door de Verkoper van deze verzendingsinstructies zal resulteren in vrachtherinneringen aan de Verkoper. De Koper behoudt zich het recht voor om zendingen onder rembours te weigeren. De Verkoper zal de goederen tijdens de verzending niet verzekeren voor rekening van de Koper, tenzij op schriftelijk verzoek van de Koper, of wanneer de verzendingswijze de pakketpost is. Elk pakket of andere verzendeenheid, cognossement, verzendingsnota en factuur moet worden gemerkt met het Aankoopordernummer van de Koper. Tijd is van essentieel belang onder deze Aankooporder.

10. Vertraging / OVERMACHT - Indien de uitvoering van deze Inkooporder door de Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt vertraagd voor een periode van meer dan tien dagen, kan de Koper deze Inkooporder beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de Verkoper.

11. 11. PAKLIJST - Bij elke zending moet een paklijst worden gevoegd, waarop duidelijk de nummers van de klantonderdelen en de inkooporder zijn vermeld. Elk artikel moet worden gelabeld en geïdentificeerd met het juiste onderdeelnummer dat overeenkomt met dat op de inkooporder.

12. AFWIJZING - Alle hieronder gekochte goederen zijn onderworpen aan de inspectie en goedkeuring van de Koper. Goederen die door de Koper om welke reden dan ook worden afgekeurd, zullen op kosten van de Verkoper worden bewaard, vervoerd en/of opgeslagen. De Verkoper zal de Koper deze kosten onmiddellijk vergoeden. Materiaal of apparatuur dat als defect aan de Verkoper wordt geretourneerd, zal niet worden vervangen, tenzij met de formele toestemming van de Koper.

13. OVERDRACHT - Noch deze Aankooporder, noch enig belang daarin, noch enige vordering die daaruit voortvloeit, mag door de Verkoper worden overgedragen of toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De Koper kan de voordelen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen of toewijzen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garantie van de Verkoper, zonder de goedkeuring van de Verkoper.

14. GARANTIE - Verkoper garandeert dat:

a) alle goederen of diensten die krachtens deze Aankooporder worden geleverd, worden aan de Koper geleverd vrij van pandrechten, bezwaringen of andere beperkingen (met inbegrip van beperkingen op de wederverkoop of distributie van dergelijke goederen of diensten door de Koper), zijn vrij van materiaal- of fabricagefouten en zijn in overeenstemming met de vereisten van deze Aankooporder, met inbegrip van eventuele tekeningen en specificaties, en redelijkerwijs geschikt voor het doel dat in deze Aankooporder of in dergelijke tekeningen en specificaties is vermeld, en de Verkoper garandeert voorts dat dergelijke goederen of diensten verhandelbaar zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden verkocht.

b) Verkoper exclusief eigenaar is van of anderszins het recht heeft tot verkoop en overdracht van alle krachtens dit Aankoop Order geleverde goederen of diensten.

c) De Verkoper alle toestemmingen, ontheffingen, goedkeuringen, autorisaties heeft verkregen en alle kennisgevingen heeft gedaan die moeten worden gedaan of verkregen in verband met de verkoop en de overdracht van de goederen en diensten die aan de Koper worden geleverd in het kader van deze Aankooporder.

d) De uitvoering en levering van dit Aankoop Order door Verkoper en de uitvoering door Verkoper van zijn verplichtingen hieronder en de uitvoering van de transacties die hierin worden overwogen resulteren niet en zullen niet resulteren in een schending van, of een verzuim vormen onder, of recht geven op enig recht van beëindiging of verlies van voordeel onder enig contract waarbij Verkoper partij is of waardoor enig van de activa of eigendommen van Verkoper is gebonden of wordt beïnvloed.
Zonder beperking van de rechten die de Koper kan hebben op grond van een inbreuk op de garantie, kunnen goederen die niet beantwoorden aan de garantie op elk ogenblik binnen negentig (90) dagen na levering op kosten van de Verkoper worden teruggezonden. De Koper kan naar eigen keuze eisen dat de Verkoper de goederen vervangt zonder prijsverhoging (de Verkoper dient alle kosten voor herverpakking, transport en behandeling in beide richtingen te betalen) of dat hij de aankoopprijs en alle daarmee verband houdende kosten terugbetaalt.

15. 15. TOEPASSELIJK RECHT - Het contract dat voortvloeit uit deze Inkooporder komt ten goede aan en is bindend voor de partijen bij deze Overeenkomst, hun respectieve cessionarissen, vertegenwoordigers, opvolgers, erfgenamen, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen en wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Ohio. Elke partij stemt ermee in dat alle geschillen of onenigheden die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Inkooporder zullen worden beslecht in de Cuyahoga County Court of Common Pleas, Cuyahoga County, Ohio of de United States District Court for the Northern District of Ohio en elke partij stemt in met een dergelijke jurisdictie en gaat ermee akkoord afstand te doen van enig recht dat zij zou kunnen hebben.

16. FACTUREN - Alle facturen zullen naar de Koper worden gestuurd op zijn kantoor te Park Place Technologies, LLC, Accounts Payable Dept., 5910 Landerbrook Drive, Cleveland, OH 44124-6500 of accountspayable@parkplacetech.com en zullen duidelijk het Aankoopordernummer van de Koper vermelden op de Factuur. Facturen moeten worden opgemaakt voor elke bestelling of voor elke verzending indien er meer dan één bestelling wordt uitgevoerd. De Verkoper mag geen factuur overhandigen aan een werknemer van de Koper. De betalingskortingstermijn gaat in op de datum van ontvangst van de factuur en niet op de datum van de factuur. In geval van fouten op een factuur, zal de betalingskortingstermijn lopen vanaf de ontvangst van gecorrigeerde facturen. De Koper dient de factuur binnen negentig (90) dagen na ontvangst van de goederen te ontvangen. Indien de Koper niet binnen negentig (90) dagen factureert voor de koopwaar of de Koper niet binnen negentig (90) dagen op de hoogte stelt van de niet-betaling van een factuur, zal dit resulteren in de annulering van elke aansprakelijkheid die door de Koper verschuldigd is.

17. SCHADELOOSHEID - De Verkoper zal de Koper, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve opvolgers, rechtverkrijgenden, agenten, vertegenwoordigers, klanten, bestuurders, managers, functionarissen en werknemers (de "Gevrijwaarde Partijen van de Koper") verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen en voor elke vordering, actie, rechtsgeding, verlies, schade, aansprakelijkheid, toekenning, boete, kosten en uitgaven (met inbegrip van advocatenhonoraria en gerechtskosten, voorgeschoten zoals opgelopen) opgelopen door of ingesteld tegen een Gevrijwaarde Partij van de Koper die voortvloeit uit of verband houdt met elke (a) schending door de Verkoper, (a) schending door de Verkoper, zijn werknemers of agenten of iemand die gemachtigd is om namens de Verkoper op te treden, van een verplichting, verantwoordelijkheid, vertegenwoordiging, garantie of convenant die de Verkoper onder deze Overeenkomst heeft gemaakt, (b) enig handelen of nalaten van de Verkoper, of zijn werknemers of agenten, (c) bewering dat de fabricage, het gebruik, de verkoop, de wederverkoop, de distributie of andere beschikking van de goederen of diensten die aan de Koper worden geleverd in het kader van deze Aankooporder, een octrooi, auteursrecht, industrieel ontwerprecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde schenden of zich daar op een verkeerde manier toeigenen (d) nalatigheid door de Verkoper in verband met de uitvoering van deze Aankooporder; (e) vorderingen ingesteld door een onderaannemer van de Verkoper of (f) schending van de toepasselijke wetgeving door de Verkoper. Indien deze goederen of diensten inbreuk maken of beweerdelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, dient de Verkoper, op eigen kosten en in aanvulling op zijn vrijwaringsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, ofwel voor Koper het recht te verwerven om deze goederen en diensten te blijven gebruiken, ofwel, naar keuze van de Koper, deze goederen of diensten te vervangen door even efficiënte goederen of diensten die geen inbreuk maken, ofwel deze goederen of diensten te wijzigen zonder afbreuk te doen aan hun efficiëntie zodat zij geen inbreuk maken, ofwel deze goederen en diensten te verwijderen en de aankoopprijs en de transport- en installatiekosten daarvan terug te betalen.

Indien een derde een vordering instelt of een proces aanspant tegen een door de Koper gevrijwaarde Partij waarvoor de Verkoper op grond van dit Artikel 16 verplicht is tot schadeloosstelling, dan zal de betrokken door de Koper gevrijwaarde Partij de Verkoper onverwijld van die vordering of dat proces in kennis stellen. Indien een schadeloos gestelde Koper nalaat de Verkoper onverwijld van een vordering of rechtsgeding in kennis te stellen, wordt de Verkoper niet ontheven van zijn verplichting tot schadeloosstelling uit hoofde van dit Artikel 16. De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor juridische kosten of uitgaven die de schadeloos gestelde Koper heeft opgelopen vóór de kennisgeving van de vordering of het rechtsgeding. Onder voorbehoud van de bepalingen van dit Artikel 16, heeft de Verkoper als enige de controle over de verdediging van elke vordering of rechtsgeding. De Verkoper zal een raadsman met een goede reputatie kiezen, onder voorbehoud van de toestemming van de betreffende schadeloos gestelde Koper, die niet op onredelijke wijze zal worden ingehouden. De Verkoper stemt ermee in om geen enkele vordering of proces te schikken namens de betreffende schadeloos gestelde Koper, tenzij onder voorwaarden die schriftelijk zijn goedgekeurd door de betreffende schadeloos gestelde Koper. Indien de Verkoper nalaat om zich binnen een redelijke termijn na ontvangst van de kennisgeving van een vordering te verweren, heeft de betreffende schadeloos gestelde Koper het recht, maar niet de plicht, om, zonder afstand te doen van zijn andere rechten, namens en op risico en kosten van de Verkoper de verdediging op zich te nemen en de vordering in der minne te schikken of te schikken.

18. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS DE VERKOPER OF JEGENS ENIGE PARTIJ DIE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST DOOR OF VANWEGE DE VERKOPER WORDT AANGESPROKEN, MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAT DAADWERKELIJK AAN DE VERKOPER IS BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE OORZAAK VAN DE ACTIE DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID, IS ONTSTAAN. IN GEEN GEVAL ZAL KOPER AANSPRAKELIJK ZIJN OP GROND VAN CONTRACTRECHT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE JEGENS VERKOPER OF ENIGE PARTIJ DIE DOOR OF ONDER VERKOPER OPTREEDT VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE MET BETREKKING TOT KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING OF VERLIES VAN ZAKEN, ONGEACHT HOE DERGELIJKE SCHADE KAN WORDEN VEROORZAAKT OF INDIEN KOPER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

19. VERTROUWELIJKHEID. "Vertrouwelijke Informatie" omvat alle informatie die door Koper als vertrouwelijk wordt aangemerkt, het bestaan en de voorwaarden van deze Overeenkomst, en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie of gegevens betreffende de Producten en/of Diensten, algemene bedrijfsplannen, klanten, kosten, prognoses en winsten. Behalve voor zover vereist voor de uitvoering van deze Overeenkomst door Leverancier, zal Leverancier geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken of bekendmaken die is verkregen van Koper of anderszins is opgesteld of ontdekt door Leverancier of Koper en zal Leverancier de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie beschermen met dezelfde mate van zorgvuldigheid als Leverancier gebruikt voor zijn eigen soortgelijke informatie, maar niet minder dan redelijke zorgvuldigheid.

20. GEGEVENSBEVEILIGING EN PRIVACY. Leverancier en Koper zullen elk voldoen aan hun verplichtingen onder relevante toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van individuen ("Gegevensbeschermingswetgeving"). Indien Leverancier persoonsgegevens verwerkt ten aanzien waarvan Koper de verantwoordelijke is, zal Leverancier bovendien

a) deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken met het oog op de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

b) uitsluitend te handelen volgens de instructies van de Koper met betrekking tot een dergelijke verwerking;

c) Alle categorieën van persoonsgegevens die namens de Koper worden verwerkt, schriftelijk bij te houden;

d) Geen persoonsgegevens bekend te maken of over te dragen aan een derde, of anderszins buiten het land van oorsprong, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. Wanneer de Leverancier voorstelt om de persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen, en de Koper hiermee instemt, verbindt de Leverancier zich ertoe om alle nodige stappen te ondernemen om de Koper te helpen om te voldoen aan de beperkingen inzake gegevensoverdracht die door de wetgeving op de gegevensbescherming worden opgelegd;

e) De technische of organisatorische maatregelen te nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens, en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, persoonsgegevens, die de Koper als verantwoordelijke voor de verwerking zou moeten nemen;

f) De Koper toestaan audits uit te voeren van de procedures van de Leverancier voor gegevensverwerking;

g) De Koper binnen 48 uur nadat hij er kennis van heeft gekregen, op de hoogte brengen wanneer hij zich bewust wordt van een werkelijke, vermoede of poging tot inbreuk op dit Artikel 19.

h) Op redelijk verzoek van de Koper, deze persoonlijke gegevens veilig vernietigen of teruggeven;

i) De persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, en op redelijk verzoek van de Koper deze persoonsgegevens veilig vernietigen of teruggeven;

j) In de Overeenkomst hebben de begrippen "persoonsgegevens", "betrokkene", "verantwoordelijke voor de verwerking" en "verwerking" de betekenis die aan deze begrippen wordt gegeven in de Gegevensbeschermingswetgeving. Leverancier vrijwaart Koper tegen alle kosten, verlies, schade, boetes of uitgaven (inclusief juridische kosten) die Koper lijdt of maakt als gevolg van het niet naleven door Leverancier van dit Artikel 19.

De Koper mag persoonsgegevens van en van de Leverancier verzamelen en verwerken om de contractuele relatie te beheren, om de naleving van de toepasselijke wetten en reglementen te verzekeren, en om de Koper in staat te stellen zijn diensten te verlenen en zijn activiteiten te beheren. Leverancier erkent en aanvaardt dat dergelijke persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of toegankelijk gemaakt voor alle entiteiten van de groep van Koper, waar ook gevestigd, voor de hierboven vermelde doeleinden.

21. VERZEKERING. Verkoper zal gedurende de gehele looptijd van dit Aankoop Order, op zijn eigen kosten, de volgende minimale verzekeringsdekking handhaven, alsmede andere verzekeringsdekking zoals van tijd tot tijd door Koper wordt verlangd en zal Koper als aanvullende verzekerde op een dergelijke verzekeringspolis vermelden:

a) Een werknemerscompensatieverzekering die haar personeel dekt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $1.000.000 per ongeval voor lichamelijk letsel door ongeval, $1.000.000 polislimiet door ziekte en $1.000.000 per werknemer voor lichamelijk letsel door ziekte.

b) Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering geschreven op een voorvalformulier inclusief dekking voor lichamelijk letsel, materiële schade, producten en voltooide activiteiten, persoonlijk letsel, reclameschade en contractuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle Diensten die onder deze Overeenkomst worden verleend met minimumlimieten van $1.000.000 per voorval en $2.000.000 jaarlijks totaal.

c) dekking voor beroepsaansprakelijkheid/vergissingen en nalatigheid van niet minder dan $1.000.000 per schadegeval en jaarlijks totaalbedrag. Indien de dekking wordt geschreven op een claims-made basis, zal de dekking met betrekking tot alle werkzaamheden die in verband met deze Overeenkomst zijn verricht, worden gehandhaafd gedurende een periode van ten minste drie (3) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst.

d) Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen met een limiet van niet minder dan $1.000.000 per ongeval.

e) Umbrella/Excess Liability (overkoepelende/excessieve aansprakelijkheid) met polislimieten van niet minder dan $1.000.000 per gebeurtenis en jaarlijks totaal, als overkoepeling van de algemene aansprakelijkheid, de wettelijke aansprakelijkheid en de werkgeversaansprakelijkheid.

Alle verzekeringspolissen zullen worden uitgegeven door bedrijven die een vergunning hebben om zaken te doen in de staten waar de Diensten worden geleverd en zullen een "A-" of betere rating hebben van A.M. Best. Alle verzekeringspolissen zullen primair van toepassing zijn op en niet bijdragend zijn aan enige andere verzekering. Alle verzekeringspolissen zullen dekking omvatten voor verdedigingskosten en aanverwante uitgaven. De Verkoper zal, onmiddellijk op verzoek, aan de Koper de huidige verzekeringscertificaten leveren die aantonen dat alle hier vereiste verzekeringen van kracht zijn en dat de Koper in dergelijke polissen als bijkomende verzekerde is vermeld. Verkoper zal Koper vijftien (15) dagen van tevoren in kennis stellen van enige wijziging, annulering of niet-verlenging van de ingevolge deze Aankooporder vereiste polissen, met dien verstande dat Verkoper niet verplicht is een dergelijke kennisgeving te doen indien gelijktijdig met een dergelijke wijziging, annulering of niet-verlenging, Verkoper een vergelijkbare of betere dekking verkrijgt van dezelfde of een andere gekwalificeerde verzekeraar, zonder dat de dekking komt te vervallen.

22. SCHEIDBAARHEID EN VERKLARING VAN AFSTAND. Het contract dat voortvloeit uit deze Inkooporder is bedoeld om te worden uitgevoerd in overeenstemming met en alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten, verordeningen, regels en voorschriften. Indien een van de bepalingen van deze Inkooporder of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid om welke reden en in welke mate dan ook ongeldig of onuitvoerbaar zal zijn, dan zullen de rest van deze Inkooporder en de toepassing van dergelijke bepalingen op andere personen of omstandigheden hierdoor niet worden beïnvloed, maar zullen deze bepalingen worden toegepast in de ruimste mate die door de wet is toegestaan.

23. OVERLEVING. De bepalingen van artikel 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 21 van deze Overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze Inkooporder.