Voorwaarden en Condities

Herdefiniëren van de service-ervaring


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN ("Overeenkomst") worden overeengekomen tussen Park Place Technologies, LLC, namens zichzelf en zijn gelieerde ondernemingen ("PPT"), en de ondergetekende, namens zichzelf en zijn gelieerde ondernemingen ("Klant"). "Partij" betekent PPT of Klant. "Partijen" betekent PPT en Klant. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van diensten ("Diensten") door PPT aan de Klant. Alle verkopen van specifieke Diensten zullen worden voorafgegaan door een ondertekende Werkverklaring, vergezeld van een inkooporder van de Klant. Werkverklaringen en bijbehorende schema's worden hierin aangeduid als de "SOW" of "SOW's".

1. Termijn. Een ondertekende Werkverklaring, vergezeld van een inkooporder van de Klant, zal voorafgaan aan alle verkopen van specifieke Diensten, welke Diensten zullen worden uiteengezet op de Bijlage(n) bij de Werkverklaring. Werkverklaringen en bijbehorende Schema's worden hierin de "SOW" of "SOW's" genoemd.

2. SOW dienstwijzigingen.

a. Een SOW kan worden gewijzigd door middel van een veranderingsopdracht, die van kracht wordt na uitvoering door beide partijen.

b. [De Klant kan individuele Diensten of Ondersteunde Apparatuur (hieronder gedefinieerd) uit een bestaande SOW verwijderen door PPT daarvan zestig (60) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Kredieten die voortvloeien uit het verwijderen van Diensten of Ondersteunde Apparatuur worden pro rata berekend vanaf de effectieve verwijderingsdatum op basis van een maand van 30 dagen.

3. Vergoedingen. Tenzij in de SOW anders is bepaald, worden alle vergoedingen jaarlijks vooraf gefactureerd en zijn zij netto 30 dagen betaalbaar. Indien de vergoedingen niet tijdig worden betaald, kan PPT (i) de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele latere termijnbetalingen, versnellen en eisen, en/of (ii) de diensten opschorten of beëindigen. De opgegeven prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen of heffingen. De Klant is verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen of heffingen (bijv. omzetbelasting, BTW, GST) die door een overheidsinstantie worden opgelegd met betrekking tot de aankoop van de Diensten, met uitzondering van belastingen die uitsluitend op het inkomen van PPT zijn gebaseerd. Indien de Klant van belasting is vrijgesteld, dient de Klant een geldig certificaat van belastingvrijstelling te overleggen.

4. Naleving door de Klant. De Klant stemt ermee in alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. De Klant staat niet vermeld op een lijst van personen of entiteiten van de Amerikaanse overheid waarmee Amerikaanse personen geen transacties mogen verrichten, noch is hij eigendom van of wordt hij gecontroleerd door of handelt hij namens dergelijke personen of entiteiten. De Klant zal de Diensten niet openen of gebruiken op een wijze die ertoe leidt dat een Partij een Amerikaans of internationaal embargo, exportcontrolewet of verbod schendt. De Klant heeft geen illegale of ongepaste omkoping, smeergeld, betaling, geschenk of iets van waarde ontvangen of aangeboden gekregen van enige persoon in verband met deze Overeenkomst of een SOW. Indien de Klant kennis krijgt van een overtreding van de bovenstaande beperkingen, zal de Klant redelijke inspanningen leveren om PPT onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Klant verklaart dat hij over alle vereiste eigendoms-, licentie- of andere rechten beschikt die PPT nodig heeft om de Diensten onder alle SOW's uit te voeren zonder inbreuk te maken op rechten van derden.

5. Beperkte garantie en beperking van aansprakelijkheid.

a. PPT garandeert dat de Diensten zullen worden geleverd door onder toezicht staand en gekwalificeerd personeel en zullen worden geleverd op een goede en vakbekwame manier en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften. DE GARANTIES IN DEZE SUBPARAGRAAF ZIJN DE ENIGE GARANTIES VAN PPT EN ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

b. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PPT VOOR ENIGE CLAIM VAN WELK TYPE DAN OOK IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT BEWEZEN DIRECTE SCHADE DIE UITSLUITEND IS VEROORZAAKT DOOR GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG, SCHENDING VAN DE GARANTIE OF CONTRACTBREUK VAN PPT. HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT VOOR EEN DERGELIJKE CLAIM ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE VERGOEDINGEN DIE DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT ZIJN BETAALD ONDER DE TOEPASSELIJKE ZEUG GEDURENDE DE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM (OF, INDIEN EEN "SERVICE FIRST" TIJD EN MATERIAAL OPROEP, TOT DE VERGOEDINGEN VOOR EEN DERGELIJKE SERVICE FIRST OPROEP). IN GEEN GEVAL ZAL PPT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF INDIRECTE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, BUITENCONTRACTUELE OF GEVOLGSCHADE.

c. De Klant kan uiterlijk één (1) jaar na het ontstaan van de vordering geen rechtsvordering instellen tegen PPT op grond van deze Overeenkomst.

6. Standards of PPT Hardware Maintenance Services [Alleen van toepassing op onderhoudsdiensten voor hardware].

a. Normen. Om voor Service door PPT in aanmerking te komen, moet de apparatuur van de Klant in een SOW worden geïdentificeerd ("Ondersteunde Apparatuur"). Alle Ondersteunde Apparatuur moet in goede staat verkeren en voldoen aan de minimale configuratie-eisen en specificaties van de fabrikant. Alle kosten in verband met het corrigeren van tekortkomingen aan de bovengenoemde vereisten zijn voor rekening van de Klant. PPT zal de Ondersteunde Apparatuur in goede staat van werking houden. De diensten omvatten arbeid en vervanging van alle onderdelen die noodzakelijk worden geacht voor de goede werking van de Ondersteunde Apparatuur. Defecte onderdelen blijven eigendom van de klant en in het bezit van de klant. De Klant zal PPT onmiddellijk in kennis stellen van storingen aan de Ondersteunde Apparatuur en zal het personeel van PPT redelijke toegang verlenen tot de Ondersteunde Apparatuur en een redelijke termijn voor het uitvoeren van de Diensten. De Klant zal nauwkeurige en actuele logboeken en verslagen bijhouden over de werking van de Ondersteunde Apparatuur. Diensten die buiten het bereik van de in een SOW vermelde Diensten worden verleend, zullen worden gefactureerd tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden van PPT per gesprek. Onderhoudsvereisten die bestaan vóór de aanvang van de Diensten zijn uitgesloten van de Diensten, tenzij specifiek anders bepaald in de SOW. Alle Diensten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van hardware onder commercieel redelijke voorwaarden.

b. ParkView™. Voor zover van toepassing, zijn het recht en de licentie van de Klant om ParkView™ te gebruiken (waaronder de suite van gelicentieerde BMC-producten, waarnaar hierin wordt verwezen als de "ParkView Producten") onderworpen aan het volgende: ParkView De Producten worden beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en toepasselijke internationale auteursrechtverdragen; de Klant mag geen aanspraak maken op de titel of eigendom van de ParkView Producten (of wijzigingen daarvan), of auteursrechten of eigendomsvermeldingen uit kopieën van ParkView Producten verwijderen of wijzigen; de Klant mag de broncode van ParkView Producten niet kopiëren, de-compileren, demonteren, aan reverse engineering onderwerpen of proberen deze uit objectcode af te leiden, behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving; De Klant mag de ParkView Producten niet verkopen, verhuren, leasen, in licentie geven, in sublicentie geven, wijzigen, time-sharen, uitbesteden of overdragen aan derden; de Klant zal redelijke zorg en bescherming gebruiken om onbevoegd gebruik, kopiëren, publiceren of verspreiden van het ParkView Product te voorkomen; en de Klant mag het ParkView Product niet exporteren of herexporteren zonder schriftelijke toestemming van PPT en/of haar licentiegever (voor zover van toepassing) en de juiste Amerikaanse en/of buitenlandse overheidsvergunning(en).

c. First-Time Fix Guarantee™. PPT crediteert één maand onderhoudskosten en ParkView monitoring voor het betreffende apparaat als een retourrit nodig is om hetzelfde probleem op hetzelfde apparaat binnen 5 dagen te verhelpen. Het apparaat moet worden ondersteund door ParkView en een actief onderhoudscontract hebben om in aanmerking te komen. Credits voor ParkView server clients omvatten zowel het equivalent van één maand onderhoudskosten als het equivalent van één maand abonnementskosten voor ParkView . Credits worden alleen toegepast op het betreffende apparaat. Voor klanten met contracten die binnen zestig (6) dagen moeten worden verlengd, worden geen credits uitgegeven totdat de verlengingsofferte is ondertekend. Alle Tape Storage Producten, Dell EMC Avamar, Dell EMC Centera, SuperMicro Servers (white box), Dell EMC RecoverPoint, Dell EMC Vblock en HPE Proliant DL980G7 zijn uitgesloten van deze garantie.

d. Service eerst. PPT zet zich in voor klantenservice. Indien de Klant in de gedekte gebieden verzoekt om onderhoudsdiensten op apparatuur die niet onder een SOW valt, of buiten de reikwijdte van de Diensten die in een SOW worden genoemd, zal PPT responsieve onderhoudsdiensten verlenen voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt. In de meeste gevallen krijgt de Klant een offerte en kan hij apparatuur aan de Ondersteunde Apparatuur toevoegen. Indien deze aanvullende diensten niet aan de Gedekte Apparatuur worden toegevoegd, zullen zij door PPT worden uitgevoerd op basis van tijd en materiaal (hetgeen reizen kan omvatten). Alle Service First time and materials-diensten zijn onderworpen aan de ontvangst van een inkooporder of creditcardautorisatie van de Klant en de garantiebeperkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen die in deze Voorwaarden worden uiteengezet.

e. Uitsluitingen. Het volgende is niet inbegrepen in de door PPT geleverde Diensten: installatie, de-installatie, herinstallatie of verplaatsing van Ondersteunde Apparatuur; het toevoegen, wijzigen of verwijderen van functies of opties, of het aanbrengen van functionele wijzigingen aan Ondersteunde Apparatuur; het leveren van verbruiks- of bedrijfsbenodigdheden of materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot printkoppen, pendelassemblages, kabels, batterijen (met uitzondering van moederbord, systeembord en cachebatterijen, die inbegrepen zijn), media, toner of inktpatronen; reparatie van schade aan apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van ongelukken, vervoer, verwaarlozing of verkeerd gebruik, blikseminslag, storingen of schommelingen in de elektriciteitsvoorziening, airconditioning of vochtigheidsregeling, water, andere omgevingsfactoren, storingen in telefoonapparatuur of communicatielijnen, storingen in buitenlandse verbindingsapparatuur, of veroorzaakt door onderhoudsdiensten of wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen van zaken die niet door PPT aan Ondersteunde Apparatuur zijn geleverd; onderhoud of reparatie vereist ten gevolge van verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing, of ander verlies of schade door oorzaken buiten de apparatuur; revisie of fabrieksherstel van apparatuur wanneer normale reparatie en vervanging van onderdelen de apparatuur niet in bevredigende staat van werking kan houden, zoals bepaald door PPT; software- of firmwareservice (met inbegrip van upgrades en patches) of reparatie van een storing in de apparatuur ten gevolge van onjuiste software- of firmwareprogrammering, systeemsoftware of toepassingssoftwareondersteuning; systeemengineeringdiensten, programmering en bedieningsprocedures; en onderhoud of andere diensten op andere apparatuur dan Ondersteunde Apparatuur. De hierboven genoemde uitgesloten diensten kunnen door PPT worden uitgevoerd in het kader van een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst of, naar eigen goeddunken van PPT, op basis van tijd en materiaal (hetgeen reizen kan omvatten).

7. Verzekering. PPT heeft en zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een verzekering afsluiten bij verzekeraars met een erkende financiële verantwoordelijkheid tegen de verliezen en risico's die gebruikelijk zijn in verband met de verlening van de Diensten en het bedrijf van het Bedrijf. Op verzoek zal PPT aan de Klant een verzekeringscertificaat afgeven waaruit hetzelfde blijkt.

8. Vertrouwelijkheid. Indien een partij van de andere partij schriftelijke informatie ontvangt waarop "Vertrouwelijk" of "Eigendomsrecht" of een soortgelijke aanduiding is vermeld, of indien een partij informatie ontvangt waarvan de ontvangende partij weet of zou moeten weten dat deze vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk is, stemt de ontvangende partij ermee in deze informatie niet te gebruiken, behalve bij de uitvoering van deze Overeenkomst, een SOW of de Diensten. Bovendien stemt de ontvangende partij ermee in dergelijke informatie op dezelfde wijze te behandelen als haar eigen vertrouwelijke informatie en stemt zij ermee in commercieel redelijke inspanningen te leveren om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te beschermen. De verplichting om informatie vertrouwelijk te houden is niet van toepassing op dergelijke informatie die openbaar is gemaakt in openbare bronnen of in het rechtmatige bezit is van de ontvangende Partij zonder een verplichting tot vertrouwelijkheid. In het geval dat de ontvangende partij verplicht is de vertrouwelijke informatie bekend te maken op grond van een gerechtelijk bevel of van rechtswege, stemt de ontvangende partij ermee in de bekendmakende partij hiervan in kennis te stellen voordat de vereiste bekendmaking plaatsvindt. De vertrouwelijkheidsverplichtingen in dit lid gelden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst voor een periode van twee (2) jaar na beëindiging of afloop. De partijen zullen vertrouwelijke informatie van de ander op verzoek teruggeven of vernietigen.

9. Algemeen.

a. Wijziging. Deze overeenkomst mag niet worden gewijzigd, aangepast of aangepast, tenzij schriftelijk en door beide partijen ondertekend, en in dergelijke wijzigingen, aanpassingen of aanpassingen moet uitdrukkelijk naar deze overeenkomst worden verwezen.

b. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst bevat, samen met de SOW, de volledige overeenstemming tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen. Bij strijdigheid tussen de SOW en deze overeenkomst is de SOW van toepassing. Voor alle duidelijkheid: de partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst en de SOW in de plaats komen van alle strijdige voorwaarden en bepalingen in een inkooporder, verkoopbevestiging of ander instrument, overeenkomst of document, tenzij een dergelijke order, erkenning, instrument, overeenkomst of document na de ingangsdatum is gesloten, door beide partijen is ondertekend en uitdrukkelijk naar deze overeenkomst verwijst.

c. Beëindiging wegens schending. Elke partij kan een SOW beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij bij een wezenlijke schending door de andere partij van verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en/of de toepasselijke SOW.

d. Geen impliciete verklaring van afstand. Het feit dat een der Partijen op enig moment nalaat nakoming van een bepaling van deze overeenkomst door de ander te verlangen, tast het recht van deze Partij om nakoming op enig moment daarna te verlangen niet aan, noch zal het nalaten van een der Partijen om actie te ondernemen met betrekking tot een schending van een bepaling hiervan worden opgevat of beschouwd als een verklaring van afstand van de bepaling zelf.

e. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting. Bij geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, komen de partijen overeen eerst met elkaar te overleggen en te onderhandelen en, onder erkenning van hun wederzijdse belangen, te trachten tot een bevredigende oplossing te komen. Indien zij niet binnen een periode van 60 dagen tot een schikking komen, dan zullen onopgeloste geschillen of vorderingen, na kennisgeving door een partij aan de andere(n), definitief worden beslecht door arbitrage (i) indien in de V.S., in Cleveland, Ohio, volgens de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association en met toepassing van de wetten van de staat Ohio, en (ii) indien buiten de V.S., in de dichtstbijzijnde hoofdvestiging van PPT, volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, in beide gevallen door één arbiter, benoemd in overeenstemming met de toepasselijke regels. De taal van de arbitrage zal Engels zijn. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan in elke bevoegde rechtbank worden gedaan.

f. Overmacht. Geen der partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst of een SOW indien dit te wijten is aan oorzaken buiten de redelijke controle van een partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, pandemieën, epidemieën of andere wijdverspreide gezondheidsproblemen, overheidsadviezen of -bevelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reis- en verplaatsingsbeperkingen of grenssluitingen, daden van terrorisme, door de mens veroorzaakte of natuurlijke rampen, materiaaltekorten, stakingen, vertragingen in het vervoer of overmacht. De termijn voor de nakoming van een dergelijke verplichting zal worden verlengd met de periode die door een dergelijke oorzaak verloren gaat, waarbij PPT ermee instemt het werk te hervatten zodra het veilig is en PPT daartoe redelijkerwijs in staat is.

g. Scheidbaarheid; Titels. Elke bepaling van deze Overeenkomst die door een bevoegde rechtbank als verboden of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is alleen van kracht in de mate van dat verbod of die niet-afdwingbaarheid en wordt gescheiden zonder de overige bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig te maken of de geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling anderszins te beïnvloeden. De hierin gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak van de partijen en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst.

h. Kennisgeving. Kennisgeving aan PPT geschiedt schriftelijk, gericht aan Park Place Technologies, 5910 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124-6500, USA, Attention: Office of General Counsel. Kennisgevingen aan de Klant worden schriftelijk gedaan, gericht aan de Klant op het adres dat in de toepasselijke SOW staat of op het laatst bekende adres van de Klant. Een kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat deze is bezorgd of ter bezorging is aangeboden aan de hierboven vermelde geadresseerde.

10. Niet-werving. Elke partij erkent en stemt ermee in dat gedurende de looptijd en gedurende één (1) jaar na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, geen van de partijen werknemers, contractanten of agenten van de andere partij in dienst neemt of vraagt in dienst te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van het werven of in dienst nemen door middel van algemene personeelsadvertenties of advertenties.

11. Tegenpartijen. Deze Overeenkomst kan worden ondertekend in een of meer counterparts, die elk worden beschouwd als een duplicaat van het origineel, bindend voor de partijen hierbij, ook al hebben de partijen het origineel of dezelfde counterpart niet ondertekend. Tegenhangers van deze Overeenkomst die handmatig worden ondertekend en afgeleverd door middel van PDF-transmissie; door een unieke, gemarkeerde computerondertekening; of door andere elektronische methoden, worden beschouwd als ondertekende originele tegenhangers van deze Overeenkomst en zullen de partijen die op deze wijze ondertekenen en afleveren binden en gelijkstellen met de aflevering van een origineel.